ข่าวสารโรงเรียน

โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

3 สิงหาคม 2561


ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน12 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดส่งผลงานการวาดภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2561โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่http://www.kpsschool.com/115