ข่าวสารโรงเรียน

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา

16 กรกฎาคม 2563


การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kpsschool.com/149